2016親善大会開会式

kaikai2016 003 kaikai2016 004 kaikai2016 005 kaikai2016 006
kaikai2016 007 kaikai2016 008 kaikai2016 009 kaikai2016 010
kaikai2016 011 kaikai2016 012 kaikai2016 013 kaikai2016 014
kaikai2016 015 kaikai2016 016 kaikai2016 017 kaikai2016 018
kaikai2016 019 kaikai2016 020 kaikai2016 021 kaikai2016 022
kaikai2016 023 kaikai2016 024 kaikai2016 025 kaikai2016 026
kaikai2016 027 kaikai2016 033 kaikai2016 034 kaikai2016 030
kaikai2016 031 kaikai2016 032 kaikai2016 028 kaikai2016 029
kaikai2016 035 kaikai2016 036 kaikai2016 037 kaikai2016 038
kaikai2016 039 kaikai2016 040 kaikai2016 041 kaikai2016 042
kaikai2016 043 kaikai2016 001 kaikai2016 002